fbpx
M I L L I O N S T A R T E R

Loading

Millionstarter LLC 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Millionstarter LLC (a továbbiakban, mint Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, továbbá adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet mint adatkezelő magára nézve kötelezően elismer.

1.2 A jelen Tájékoztató az üzemeltető honlapjain a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az üzemeltető különös tekintettel vette figyelembe Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló rendelkezéseit.

A Millionstarter a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett adatvédelmi gyakorlata az millionstarter.com helyen keresztül gyűjtött információkra vonatkozóan megfelel az APEC határokon átnyúló (EU-USA) adatvédelmi szabályrendszerének (APEC CBPR). Az APEC CBPR rendszer egy keretrendszert biztosít a vállalatok számára az APEC tagállamai között továbbított személyes adatok védelméhez. Az APEC keretrendszerrel kapcsolatos további információt itt (PDF, 87KB) talál.

1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és
adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető,

vagy azon más módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli
harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb

kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező
tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók

szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon
található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik

személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az
adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

II. Fogalom meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése,

rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon

hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül a Millionstarter LLC. (1013 Centre Rd Suite 403-A Wilmington, Delaware, 19805)

2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes
személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – egyértelműen azonosíthatóvá válik.

2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel . A jelen
Tájékoztatóban található szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

– Millionstarter LLC Cégnév: Millionstarter LLC Székhely: 1013 Centre Rd Suite 403-A, Wilmington, Delaware, 19805 United States (EIN): 37-1941753, üzemeltető, marketing, operátori feladatok
online számlakészítés (invoiceocean.com)

– c/o The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308
US EIN 58-2554149, Automatizált, valamint eseti levelek küldése (mailchimp.com)

-Digitalocean. In. 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013 United States, Szerver (DigitalOcean.com)

2.5 Szolgáltatás(ok): A millionstarter.com oldalon található ingyenes, vagy térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások, melyeket a felhasználók regisztrációt követően vehetnek igénybe.

2.6 Felhasználó: az a természetes személy, aki a millionstarter.com, weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

2.7 Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

2.8 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési irányelvekről szóló tájékoztatója.

III. A kezelt Személyes adatok köre

3.1 Ha a Felhasználó a millionstarter.com weboldalát látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

3.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: Regisztrációkor kötelezően megadandó: e-mail cím, név, lakcím Továbbiakban az első vásárlást követően: Telefonszám, Pontos cím (ország, város, irányítószám, utca, emelet, ajtó), Személyi azonosító szám

3.3 Amennyiben a Felhasználó a millionstarter.com felületéről e-mailt küld meghívás céljából, a címzett e-mail címét az Adatkezelő rendszere eltárolja, azonban kizárólag a meghívást küldő részére, tájékoztatás céljából. Ezen e-mail címekre semmilyen levelet nem küld a későbbiekben az Adatkezelő rendszere, valamint harmadik személynek nem adja át.

3.4 Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Ebben az esetben az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal az elveszett adatokért.

4.2 Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák
(böngészési előzmények alapján).

4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan

rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

a) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
b) a millionstarter.com weboldalon található szolgáltatások jogosultság szerinti engedélyezése, illetve tiltása.
c) statisztikák, elemzések készítése;
d) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
e) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
f) a Felhasználók jogainak védelme;
g) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
h) online szerződéskötés

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat ezen pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

5.2 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó által a millionstarter.com weboldalra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

5.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén történhet.

5.5 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

5.6 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl.

felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az
Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott
Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

6.6 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.7 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.8 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

6.9 A GDPR ide vonatkozó rendelkezései alapján az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

VII. Az Adatkezelések időtartama
7.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket

követően legfeljebb 12 hónapig tárolja.

7.2 A Felhasználó által küldött meghívók esetén a meghívott e-mail címét addig tárolja, amíg a felhasználó, vagy a meghívott személy annak törlését nem kéri.

7.3 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó annak törlését nem kéri. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik. A Személyes adatok törlését követően a Felhasználó a továbbiakban nem tudja igénybe venni a millionstarter.com weboldal által nyújtott szolgáltatásokat, ezzel egy időben a felhasználói fiókja is megszűnik.

7.4 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak törlését kérta, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az
Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

VIII.

8.1 A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
A Felhasználó által megadott Személyes adatok a felhasználó fiókjában található profil adatoknál megtekinthetőek, módosíthatóak.

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatvedelem@millionstarter.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E- mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.2 A Felhasználó bármikor módosíthatja adatait a weboldalon, saját fiókjába belépve.
Azonban a módosítást követően a módosítást megelőző adatok nem állíthatóak helyre.

8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.
A törlés megtagadható (1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog

gyakorlása céljából, vagy (2) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad;
valamint (3) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót,
megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény

teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelekről a Felhasználó bármikor leiratkozhat a levélben található linkre kattintva. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó
Személyes adatait törli. Rendszerszintű levelekről a Felhasználó a saját fiókjában iratkozhat le.

8.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a
Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes
adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a
Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is,
ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő
korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi

kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés felfüggesztésével egy időben a Felhasználóhoz tartozó fiók felfüggesztésre kerül.

8.5 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a
Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére
továbbítsa.

8.6 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (1) ha a Személyes adatok
kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az

Adatkezelő, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges; (2) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (3) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése
érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és

ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt
Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről

értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban
továbbításra kerültek.

IX. Adatfeldolgozás

9.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb megnevezett
Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és
a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

9.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

X. Külső szolgáltatók
10.1 A Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók
saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt
megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a
jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy
a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató
keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

10.2 Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához
kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést

könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen együttműködés keretében
egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az

Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a
Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.

10.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan a Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő
webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt.
E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben

cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a

honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő),
clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb

kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését,
statisztikák készítését.
10.4 Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó

készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában
visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie

beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a
clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

10.5 Fizetést biztosító Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások üzemeltetői az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásaik, illetve
a webshop szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal
szerződnek. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes
adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi
tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás
az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el. Ezen adatokat az Adatkezelő nem tárolja.
Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók: PayPal, Stripe

10.6 Tárhelyszolgáltatás biztosítása esetén
A Szolgáltatások biztosítása szempontjából az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti azon
Felhasználókat, akik az Adatkezelő által biztosított felületeket tárhelyként veszik igénybe. A
Felhasználó az általa használt tárhelyre saját döntése alapján feltölthet Személyes adatokat.
Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató tárhelyszolgáltatást biztosít, a
tárhelyen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez. Az
itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhelyszolgáltatás igénybevevőit
terheli minden felelősség.

10.7 Egyéb Külső szolgáltatók

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel sem a Szolgáltatások üzemeltetői, sem az
Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében

szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Szolgáltatások honlapjaihoz –
akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által,
akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain
folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan
vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a
E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik
szerint kezelik.

XI. Adattovábbítás harmadik fél részére
11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen
tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat
továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás,
valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
11.2 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó
tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XII. Elektronikus aláírás
12.1 Az elektronikus tranzakciókra és aláírásra az UETA (Uniform Electronic Transactions Act) ad útmutatást.
12.2 Az UETA célja:
Az elektronikus aláírások érvényesítésével megszünteti az elektronikus üzleti tevékenység akadályait és nyilvántartást vezet, miközben rögzíti az adatkezelési és az egyéb anyagi jogi követelményeket.
12.3 Az UETA hatóköre:
A “tranzakció” meghatározásával az UETA az “üzleti, kereskedelmi és kormányzati ügyekre” korlátozódik.
Csak azon felek között alkalmazható, akik elektronikus tranzakciókat kötnek.

Az elektronikus aláírást a szerződéskötéstől számítva határozatlan ideig tároljuk, a Felhasználó a szerződés megszűnése esetén kérheti annak törlését elektronikus úton az adatvedelem@millionstarter.com email címre küldött levélben.

XIII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
13.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével
bármikor módosítsa.

13.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos
rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek
14.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő
munkatársai is az adatvedelem@millionstarter.com e-mail címen.
14.2 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

2020.12.15.